Vol.17, No.2, 2017, str. 121–124
UDK 539.434

PUZANJE KOD ROTACIONOG DISKA U PRISUSTVU GRADIJENATA ČESTICA I TEMPERATURE

Vandana Gupta, Satya Bir Singh

Punjabi University, Department of Mathematics, Patiala, Punjab, India vaggarwal2584@gmail.com

Izvod

Puzanje kod rotacionog diska od izotropnog kompozitnog materijala sa promenljivim sadržajem čestica SiC u radijalnom pravcu je istraženo u prisustvu gradijenata temperature takođe u radijalnom pravcu. Gradijent temperature diska je posledica efekta kočenja, analizirano metodom konačnih elemenata. Puzanje je opisano Nortonovim zakonom. Rezultati pokazuju da ravnomerne brzine puzanja u većoj meri opadaju u prisustvu linearnog gradijenta čestica i/ili temperature, u poređenju sa diskom od kompozitnog materijala sa istim prosečnim sadržajem čestica uniformno raspoređenih, u izotermalnim uslovima rada.

Ključne reči: modeliranje, puzanje, rotacioni disk od funkcionalnih kompozita, kompozitni materijali

rad u celosti (386 kB)