Vol.17, No.2, 2017, str. 113–120
UDK 532.516

TERMIČKA NESTABILNOST MAKSVEL-VISKOELASTIČNOG NANOFLUIDA U POROZNOJ SREDINI SA TOPLOTNOM PROVODLJIVOŠĆU I PROMENLJIVE VISKOZNOSTI

Ramesh Chand1, G.C. Rana2

1)Department of Mathematics, Government Degree College Sugh-Bhatoli, Himachal Pradesh, India, rameshnahan@yahoo.com

2)Department of Mathematics, NSCBM Government College Hamirpur, Himachal Pradesh, India

Izvod

Teorijski je obrađena je termička nestabilnost Maksvel- viskoelastičnog nanofluida u poroznoj sredini sa toplotnom provodljivošću i promenljive viskoznosti sa realističnijim graničnim uslovima. Za poroznu sredinu je razmotren Darsijev model. Model nanofluida sadrži efekat Braunove difuzije i termoforeze. Problem sopstvene vrednosti je rešen uvođenjem Galerkinove metoda težinskih ostataka. Proučen je uticaj Luisovog broja, Rejlejevog broja nanočestica, modifikovanog odnosa difuzivnosti, parametra promene viskoznosti, parametra promene toplotne provodljivosti i parametra poroznosti na stacionarnu konvekciju. Otkriveno je da Luisov broj, modifikovani odnos difuzivnosti i Rejlejev broj nanočestica destabilizuju, a parametar promene viskoznosti, parametar promene toplotne provodljivosti i parametar poroznosti stabilizuju stacionarnu konvekciju.

Ključne reči: nanofluidi, Darsi model, Luisov broj, promena viskoznosti, Galerkinova metoda težinskih ostataka, porozna sredina

rad u celosti (834 kB)