Vol.17, No.2, 2017, str. 97–104
UDK  539.434

NAPONI PUZANJA U ROTIRAJUĆEM DISKU PROMENLJIVE GUSTINE KOJI JE OPTEREĆEN MEHANIČKI NA STACIONARNOJ TEMPERATURI

Pankaj Thakur1, Suresh Kumar2, Joginder Singh3

1)ICFAI University Baddi, Faculty of Science and Technology, Dept. of Mathematics, Solan, Himachal Pradesh, India, pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)I.K.G. Punjab Tech. University, Department of Applied Sciences (Mathematics), Jalandhar, Punjab, India

3)Chandigarh Engineering College Department of Mathematics, Landran (Mohali), Punjab, India

Izvod

Cilj ovog rada je prikaz istraživanja termičkih napona puzanja i brzine deformacija kod kružnog diska sa osovinom promenljive gustine, koji je opterećen mehanički na stacionarnoj temperaturi primenom prelazne teorije Seta. Prelazna teorija Seta je primenjena na problem rešavanja prelaznih termičkih napona puzanja i brzina puzanja za rotirajući disk sa osovinom promenljive gustine metodom konačne deformacije. Ne pretpostavlja se niti kriterijum tečenja niti odgovarajući zakon toka plastičnosti. Dobijeni rezultati su primenljivi na stišljive materijale. Uvođenjem dodatnog uslova nestišljivosti, odgovarajući izrazi za napone određuju se prema kriterijumu tečenja Treska. Uvođenjem toplotnog efekta i opterećenja, vrednosti obimskih i radijalnih napona rastu na unutrašnjim i spoljnim površinama rotirajućeg diska. Lom diska cepanjem je najverovatniji u okolini osovine.

Ključne reči: termički naponi, opterećenje, puzanje, ugaona brzina, disk

rad u celosti (1163 kB)