Vol.17, No.1, 2017, str. 45–48
UDK  621.791.1:536.2

NUMERIČKA ANALIZA PRENOSA TOPLOTE PRI ZAVARIVANJU TRENJEM SA MEŠANJEM

Andrijana Đurđević1, Srđan Tadić2, Ivana Ivanović2, Horia Dascau3, Đorđe Đurđević1

1)Tehnikum Taurunum - College of Applied Engineering Studies, Belgrade, Serbia, andrijana.miler@yahoo.com

2)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Serbia

3)ISIM, Timişoara, Romania

Izvod

Razmatra se unos toplote tokom zavarivanja trenjem sa mešanjem, sa fokusom na maksimalnu vrednost temperature pri različitim parametrima zavarivanja. Metoda konačnih elemenata je primenjena na Al legure zavarene trenjem sa mešanjem. Prikazane su raspodele temperaturnih polja kod T-spoja i kod sučeonog spoja.

Ključne reči: zavarivanje trenjem sa mešanjem, aluminijumske legure, numerička analiza, temperaturna polja

rad u celosti (494 KB)