Vol.17, No.1, 2017, str. 7-10
UDK  539.431:519.673 620.178.3:669.715

ANALIZA ZAMORNOG VEKA INTEGRALNOG PANELA SA OJAČANJEM PRIMENOM XFEM

Abulgasem Sghayer1, Aleksandar Grbović1, Aleksandar Sedmak1, Mirko Dinulović1, Elisaveta Doncheva2, Blagoj Petrovski3

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia agrbovic@mas.bg.ac.rs

2)University in Skopje Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, Macedonia (FYROM)

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

Izvod

Zamorni vek integralnog panela sa ojačanjima, proizveden zavarivanjem laserom (LBW), je analiziran u ovom radu. Ovakva vrsta panela se koristi u konstrukcijama letelica kod kojih su otpornost na oštećenja i zamor od ključne važnosti, budući da letelice moraju biti u stanju da izdrže pojavu velikih zamornih prslina. Integralni panel sa ojačanjima je izrađen od AL-AA 6156T6/2.8 mm, pri čemu su ojačanja laserski zavarena za ram. Primenom proširene metode konačnih elemenata (XFEM) numerički je simuliran zamorni vek jednostavne ravne ploče, kao i ojačanog panela, kako bi se ispitao uticaj ojačanja.

Ključne reči: integralna konstrukcija sa ojačanjima, XFEM, faktor intenziteta napona, modeliranje rasta prsline

rad u celosti (543 kB)