Vol.16, No.3, 2016, str. 161–165
UDK 620.1:669.14 621.791.05:669.14

EFEKTI ŠUMA I UNUTRAŠNJEG KAŠNJENJA NA KOHERENTNE OSCILACIJE U SLUČAJU DVA STOHASTIČKA DINAMIČKA SISTEMA SA KAŠNJENJEM

Ines Grozdanović1, Nataša Trišović2, Wei Li3

1)University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, Serbia, ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering, Belgrade, Serbia

3)Xidian University, Xi’an, China

Izvod

U ovom radu je numerički ispitana varijacija u koherenciji nizova pikova koji su rezultat dva stohastički perturbovana dinamička sistema sa kašnjenjem. Koristili smo ekscitabilne sisteme tipa II sa šumom u njihovoj prvoj jednačini, sa specijalnim mehanizmom koherencije koji se naziva samo indukujuća stohastična rezonanca (SISR). Interaktivni odnos između unutrašnjeg kašnjenja, šuma i kašnjenja u vezi, može povećati koherenciju ali isto tako može dovesti i do vrlo inkoherentnih nizova pikova. Numerički dobijeni rezultati se kvalitativno objašnjavaju uzimajući u obzir bifurkacije u sistemu prouzrokovane varijacijom šuma, i oba kašnjenja.

Ključne reči: koherentne oscilacije, šum, unutrašnje kašnjenje, kašnjenje u vezi, račvanje

rad u celosti (407 kB)