Vol.14, No.2, 2014, str. 125–132
UDK  620.169.1:622.242.32

METODOLOGIJA PROCENE PREOSTALOG VEKA ELEMENATA KONSTRUKCIJE TORNJA POSTROJENJA ZA ISTRAŽIVANJE NAFTE I GASA

Milenko S. Stašević1, Stevan Maksimović2, Katarina D. Gerić3, Mirko S. Maksimović4, Ivana Vasović5

1)Zrenjanin, Serbia, milenkostasevic@sbb.rs

2)VTI-Aeronautical Department, Belgrade, Serbia

3)University of Novi Sad, Faculty of Technical sciences, Serbia

4)Belgrade Waterworks and Sewerage, Serbia

5)Institute GOŠA, Belgrade, Serbia

Izvod

Pažnja u radu je usmerena na uspostavljanje pogodne i efikasne kompjuterske metodologije za procenu preostalog veka strukturalnih elemenata u prisustvu inicijalnih oštećenja. Oštećenja modela za analizu širenja prsline javljaju se kod elemenata konstrukcije tornja postrojenja za istraživanje nafte i gasa. U radu su prikazana dva pristupa numeričkih simulacija širenja prslina. Prvi je zasnovan na konvencionalnom Parisovom zakonu širenja prsline, a drugi koristi metodu gustine energije deformacije (Strain Energy Density – SED) pri analizi rasta prsline.

Za materijal, čelik S355 JR, koji je korišćen u istraživanju, eksperimentalno su određene, kako niskociklične karakteristike materijala, tako i konvencionalne Parisove konstante za analizu širenja prsline. Ilustrovane su dve računarske metode za analizu širenja prsline (Paris, GED) na primeru reprezentativnog strukturnog elementa konstrukcije tornja u obliku ploče sa otvorom i jednom početnom prslinom. Za rast prsline i procenu preostalog veka “u kući” je korišćen programski paket “PP_VEK”. Nakon verifikacije Paris i GED modela dat je preostali vek strukturalnih elemenata konstrukcije naftnog tornja za realni spektar opterećenja

Ključne reči: zamor, naftni toranj, rast prsline, procena, preostalog veka, kompjuterska metodologija

rad u celosti (362 KB)