Vol.14, No2, 2014, str. 87–92
UDK 678.664.017

ODREĐIVANJE ŽILAVOSTI LOMA MEŠOVITOG TIPA KOD PU PENA

Emanoil Linul, Tudor Voiconi, Liviu Marsavina

Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Romania, linul_emanoil@yahoo.com

Izvod

Poliuretanske pene se drobe pritiskom i krto lome pri zatezanju, tako da se njihovo razaranje može proceniti na osnovu linearno elastične mehanike loma. Žilavost loma pri mešovitom tipu loma je od posebnog interesa jer prsline u peni slabe kapacitet nosivosti konstrukcije. Eksperimentalno je ispitan lom mešovitog tipa kod tri krute poliuretanske pene sa zatvorenim ćelijama, gustina: 100, 145 i 300 kg/m3. Ispitivanja loma mešovitog tipa su izvedena primenom epruvete sa ivičnom prslinom i uređaja za zadavanje mešovitog opterećenja. Prednosti ove epruvete su jednostavna geometrija i mogućnost primene punog spektra mešovitog opterećenja, od čistog opterećenja tipa I do čistog opterećenja tipa II, i to samo promenom pravca opterećenja. Procenjeni su kriterijumi loma na bazi ćelijske topologije i zatezne čvrstoće materijala u čvrstom stanju. Pokazalo se da je gustina pene najvažniji parametar koji utiče na žilavost loma. Uglovi prostiranja prsline su takođe određeni na ispitivanim uzorcima.

Ključne reči: lom mešovitog tipa, poliuretanska pena, žilavost loma, asimetrična polukružna epruveta za savijanje

rad u celosti (857 kB)