Vol.13, No2, 2013, str. 109–116
UDK 539.3/.4

ELASTOPLASTIČNI PRELAZNI NAPONI U TANKOM ROTIRAJUĆEM DISKU SA VRATILOM SA PROMENLJIVOM DEBLJINOM POD RAVNOMERNIM UTICAJEM TEMPERATURE

Thakur Pankaj1, S.B. Singh2, Jatinder Kaur3

1)Department of Mathematics, IEC University Badii, Solan, Himachal Pradesh, PIN: 174103, India, dr_pankajthakur@yahoo.com

2)Department of Mathematics, Punjabi University Patiala, Punjab -147002, India

Izvod

Elasto-plastični prelazni naponi i stanje potpune plastičnosti određeni su za tanki rotirajući disk promenljive debljine sa vratilom na različitim temperaturama. Rezultati su diskutovani i prikazani grafički. Uočava se da je, u odsustvu debljine, rotirajući disk od nestišljivog materijala, na pr. guma sa uključcima, potrebna veća ugaona brzina za tečenje na unutrašnjoj površini u poređenju sa diskom od stišljivog materijala, na pr. bakra, mesinga ili čelika, a sa druge strane, potrebna je mnogo veća ugaona brzina za tečenje sa porastom odnosa poluprečnika. Sa promenljivom debljinom, dobijaju se suprotni rezultati kao i manja ugaona brzina za pojavu tečenja na unutrašnjoj površini. Uvođenjem termičkih uticaja pri k = 0, potrebna je manja ugaona brzina za tečenje na unutrašnjoj površini. Kada se debljina menja (k = 2,5 i 5) rezultati su suprotni. Radijalne komponente napona su maksimalne na unutrašnjoj površini bez debljine, a sa promenom debljine, napon u obimnom pravcu je maksimalan na unutrašnjoj površini.

Ključne reči: naponi, pomeranje, rotirajući disk, ugaona brzina, vratilo, temperatura, debljina

rad u celosti (430 kB)