Vol.12, No1, 2012, str. 65–70
UDK  539.3

DEFORMACIJA TANKOG ROTIRAJUĆEG DISKA PROMENLJIVE DEBLJINE I OPTEREĆENIH IVICA SA UKLJUČKOM PRI PRELAZNIM ELASTIČNO-PLASTIČNIM NAPONIMA

Thakur Pankaj

Indus International University, Department of Mathematics, Bathu, Una, Himachal Pradesh, India

Izvod

Primenjena je teorija prelaznog naponskog stanja za izračunavanje elastoplastičnih i prelaznih napona. Dobijeni rezultati su diskutovani i analizirani numerički i grafički. Primećuje se da rotirajući disk od nestišljivog materijala sa uključkom zahteva veću ugaonu brzinu za tečenje na unutrašnjoj površini, u poređenju sa diskom od stišljivog materijala. Uočeno je da su radijalni i obimni naponi maksimalni na unutrašnjoj površini, sa ili bez ivičnog opterećenja (za ravan disk). Sa porastom parametra debljine (k = 2, 4), obimni napon je najveći na spoljnoj površini, dok je radijalni napon najveći na unutrašnjoj površini. Sa prikazanih dijagrama, kod diska sa eksponencijalnom promenom debljine (k = 2) se zahteva veća ugaona brzina za početak tečenja na unutrašnjoj površini, u poređenju sa ravnim diskom i eksponencijalnom promenom debljine za k = 4 i više. Zaključuje se da je disk od izotropnog stišljivog materijala sigurniji pri projektovanju u poređenju sa diskom od izotropnog nestišljivog materijala, jer zahteva veći porast ugaone brzine da bi postigao potpunu plastičnost od početka pojave tečenja.

Ključne reči: elastičnost, plastičnost, stišljivost, prelazni naponi, izotropnost, rotirajući disk

rad u celosti (1177 kB)