Vol.12, No1, 2012, str. 71–77
UDK  620.17-415 , 66.018.9: 539.3

EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA PRORAČUNA RAVANSKOG NAPREZANJA KOMPOZITNIH TANKIH PLOČA NA BAZI METODE KONAČNIH ELEMENATA

Radoljub Tomić

“Prva petoletka - S&R Center” Jsc, Trstenik, Serbia, radetomic@ppt.co.rs

Izvod

U radu je prezentirana realna osnova vođenja procesa eksperimentalne verifikacije teorije otpornosti kompozitne ploče izložene naprezanju u ravni. Izložene su logične teorijske relacije, izabran je pouzdan merno-ispitni sistem sa tehnologijom prikupljanja podataka o izmerenim veličinama i izvršena su adekvatna ispitivanja.

Na osnovu istovetnog zadatog modela za proračun i eksperimentalnu verifikaciju teorijskih rezultata, proračunati su, a zatim i izmereni, rezultati koji kada se uporede pokazuju zadovoljavajuću saglasnost, čime se dokazuje održivost nivoa tačnosti primenjene teorije. Evidentirana je i disperzija nekih rezultata, pre svega kod izmerenih pomeranja u poprečnom pravcu u odnosu na osu opterećenja.

Za konačnu ocenu teorije, proračun treba da se izvede sa tačnim stvarnim vrednostima mehaničkih karakteristika. Obzirom da se korekcioni faktori za elastomehaničke karakteristike kompozitnih materijala, koji su posledica konkretne realizacije konstrukcije (mogući defekti su: delaminacija, prekinuta vlakna, nehomogenost materijala), kreću od 1,2 do 1,4, u zavisnosti od tipa kompozita, može se smatrati da su ovde dobijeni rezultati u granicama prihvatljivih, te se time može potvrditi održivost predmetne teorije za strukturalnu analizu kompozita sa linearno elastičnim ponašanjem.

Ključne reči: kompozitni materijal, ortotropna ploča, MKE, pomeranja, deformacije, eksperimentalna verifikacija

rad u celosti (322 kB)