Vol.11, No1, 2011, str. 3-7
UDK 539.42.013.3

RAZVOJ MODELA I KRITERIJUMA MEHANIKE LOMA ZAREZA

Yu.G. Matvienko

Istraživački institut za mašinstvo Ruske akademije nauka, Moskva, Rusija

Izvod

Modeli i kriterijumi mehanike loma u kojima se koriste faktor intenziteta napona sa zarezom i J integral su usvojeni za opisivanje deformacije i loma čvrstog tela sa zarezom.

Dijagram ocene otkaza sa zarezom konstruisan je kao unificirani dijagram kako za zarez tako i za prslinu. Uticaji lokalne veze uneti su u jednačine osnovnih kriterijuma kojima se određuje zarezna žilavost loma, zavisna od veza, kao i dijagrame ocene otkaza sa zarezom i raznim tipovima opterećenja.

Predloženi volumetrijski metod je razmatran sa gledišta analize 3D konačnim elementima elastoplastičnog napona duž fronta prsline sa jednoosnim i dvoosnim opterećenjem u modu I.

Proračun J integrala za ploče sa bočnim i centralnim U i V zarezima pod dejstvom opterećenja u modu I se može bazirati na približnim analitičkim izrazima koji uzimaju u obzir linearno elastičan i nelinearno elastičan materijal.

Opisana je koncepcija razdvajanja opterećenja radi merenja zarezne žilavosti loma upotrebom nestandardnih zarezanih epruveta kao i mešovitog (u modu I+II) J integrala u slučaju zatezne ploče sa nagnutom središnjom prslinom kod materijala koji ojačava po eksponencijalnom zakonu.

Ključne reči: dijagram ocene otkaza sa zarezom, žilavost loma sa zarezom, faktor veze, 3D efektivno rastojanje, J integral

rad u celosti (189 kB)