Vol.10, No2, 2010, str. 153-159
UDK  : 621.791.05 : 66-988

UTICAJ SMAKNUTOSTI ZAVARA NA INTEGRITET CILINDRIČNE POSUDE POD PRITISKOM

Dražan Kozak, Pejo Konjatić, Franjo Matejiček, Darko Damjanović

J.J. Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Mašinski fakultet u Slavonskom Brodu, Hrvatska

Izvod

Razmatra se uticaj napona nastalih zbog smaknutosti cilindričnih delova rezervoara pri zavarivanju na integritet posude pod pritiskom. Vrednosti napona procenjene su pomoću API 579 norme i izračunate numerički korišćenjem metode konačnih elemenata.

Pretpostavljena je površinska obimska prslina na mestu najveće glavnog napona, normalno na njen pravac. Izvedena je procedura pronalaženja pritiska otkaza za najopasniju situaciju (e = 8 mm) menjajući veličinu dubine prsline i debljine zida kao a/t = 0.4; 0.45; 0.5. Kritične vrednosti unutrašnjih pritisaka nađene su pomoću dijagrama ocene prihvatljivosti greške (FAD dijagram).

Ključne reči: cilindrična ljuska, smaknutost zavarenog spoja, naponi, API 579, metod konačnih elemenata, površinska obimska prslina, dijagram analize otkaza (FAD)

rad u celosti (406 kB)