Vol.10, No2, 2010, str. 143-148
UDK  621.01

POREĐENJE NUMERIČKIH METODA ZA POUZDANOST PRORAČUNSKOG POKAZATELJA HASOFER-LINDA

Philippe Jodin

LABPS, Univerzitet Paul Verlen – Mec i ENIM – Francuska

Izvod

Već više godina trend u projektovanju konstrukcija je više usmeren na probabilističke nego na determinističke metode. Razlog je činjenica da rizik uvek postoji. Zbog toga inženjeri danas rađe govore o verovatnoći loma. To znači da je prihvaćeno postojanje određenog rizika od loma. U tom smislu očekuje se jeftinija konstrukcija.

Problem je da se odredi pogodan kriterijum otkaza i odgovarajući unos slučajnih podataka. Ako je zakonitost raspodele mehaničkih osobina načelno dobro poznata, mnogo je teže vladati onim zakonima koji predstavljaju vrstu greške, veličinu greške, ili opterećenje. Da bi se dobili željeni podaci, potrebno je izvesti određene eksperimente.

U ovom radu su prikazani neki pokazatelji pouzdanosti. U daljem tekstu će pažnja biti usmerena na Hasofer i Lindov pokazatelj, koji ima izvesne teorijske prednosti a povezane su sa pogodnošću proračuna.

Prikazane su četiri metode proračuna: „crna kutija“, koja je povezana sa softverom konačnih elemenata, jedna numerička metoda koja je uvedena pomoću proračunskog softvera simbolima, ista takva koja koristi tabelu podataka i poznatu metodu Monte-Karlo. Test kalibracije i jedan primer su razmotreni pomoću ovih metoda, a rezultati su upoređeni u pogledu preciznosti, brzine, jednostavnosti programiranja i cene.

Ključne reči: konstrukcije, pouzdanost, pokazatelj pouzdanosti, numeričke metode, verovatnoća otkaza, Hasofer-Lindov pokazatelj

rad u celosti (220 kB)