Vol.9, No3, 2009, str. 143-156
UDK 904(37):669, 620.179:669

KRTOST ARHEOLOŠKOG SREBRA I GVOŽĐA

Russell Wanhill

National Aerospace Laboratory NLR, Amsterdam, the Netherlands

Izvod

Krtost izvorno duktilnih arheoloških metala je, ili može biti, složena pojava. Važno je da se razumeju detalji i mehanizmi krtosti da bi se preporučile i izabrale najprikladnije mere sanacije za restauraciju i konzervaciju. U ovom radu je prikazan pregled tehnika koje su primenjene u istraživanju pojave krtosti nekoliko antičkih predmeta od srebra i gvozdene stope stuba sa mosta iz rimskog doba. Primenjene tehnike su omogućile da se odredi najverovatniji mehanizam pojave krtosti, na osnovu čega su date preporuke za očuvanje ovih i drugih krtih predmeta od daljeg oštećenja.

Ključne reči: arheometrija, srebro, gvožđe, krtost, konzervacija

rad u celosti (3,23 MB)