Vol.9, No2, 2009, str. 89-112
UDK 629.735.3.018.4

SKORAŠNJA ISPITIVANJA NA ZAMOR REALNIH SKLOPOVA F/A-18 U AUSTRALIJI

S.A. Barter, L. Molent, P. White, B. Dixon

Air Vehicles Division, Platforms Sciences Laboratory, Defence Science and Technology Organisation, 506 Lorimer Street, Melbourne, Victoria, 3001, Australia

Izvod

Poslednjih godina Australija je uključena u brojne programe ispitivanja na zamor realnih sklopova radi podrške integritetu konstrukcija aviona F/A-18 Hornet tokom eksploatacijskog veka flote Kraljevskih australijskih vazduhoplovnih snaga (RAAF). Uočeno je rano, u toku prijemnih ispitivanja, da verifikaciona ispitivanja proizvođača teško mogu da pokriju mnogo oštrije i drugačije eksploata-cijske uslove RAAF. Isti stav su imale i Kanadske snage (CF). S obzirom na sličnu filozofiju uprav-ljanja integritetom konstrukcija u obe zemlje, dve strane su ocenile da se saradnjom može postići velika korist. Posebno, kako se u obe zemlje smatra da je suštinska osnova za upravljanje integritetom zamorno ispitivanje reprezentativnim CF/RAAF opterećenjem, prihvaćen je Međunarodni projekt dodatnih ispitivanja konstrukcija (IFOSTP). Nadalje, zbog odsustva eksploatacijskih oštećenja (npr. korozija, mehanička oštećenja) pri ovim laboratorijskim ispitivanjima, smatralo se da je tumačenje njihovih uticaja rizično. Da bi tumačenje ovih uticaja bilo ispravno i da bi se smanjio rizik od slepog prihvatanja rezultata ograničenog obima ispitivanja, glavni okviri centralnog dela trupa, kome je istekao eksploatacijski vek, ispitani su na zamor i izvedena je detaljna inspekcija eksploatacijskih oštećenja. Posle toga su izvedena dodatna ispitivanja podkomponenti kroz program smanjenja broja opravki aviona u toku eksploatacije, radi dostizanja planiranog veka i utvrđivanja delova aviona koji više ne ispunjavaju početne projektne zahteve zbog izmena u toku eksploatacije. Neka od ovih ispitivanja su prikazana.

U ovom radu su istaknute australijske komponente IFOSTP, unapređen postupak inspekcije konstrukcija povučenih iz eksploatacije i nekoliko ispitivanja podkomponenti nakon inspekcije. Objašnjene su neke inovacije i posledice ovog programa. One mogu biti primenjive u budućim programima integriteta avionskih konstrukcija.

Ključne reči: F/A-18 avion, ispitivanje na zamor, prslina (lom), greška (materijala), bafting (lepršanje)

rad u celosti (2,81 MB)