Vol.3, No2, 2003, str. 51-64
UD
K 620.17:669.14

ISPITIVANJA ZA OCENU OŠTEĆENJA TERMOOTPORNIH ČELIKA ZA IZRADU KOMPONENTI U TERMOELEKTRANAMA

Horia Ştefan Mateiu

Nicolae Farbaş

Traian Fleşer

Romulus Pascu

National R&D Institute for Welding and Material Testing (ISIM) Timişoara, Romania

Izvod

U radu je predložen način ocene kritičnog stanja degradacije termootpornih čelika za komponente složenih sistema termoenergetskih postrojenja (parovodi, kotlovi ili parne turbine).

Eksperimentalna istraživanja termootpornih čelika izvedena su ispitivanjima razaranjem i bez razaranja. Ispitivanje razaranjem je izvedeno na bazi toplotnog zamora, sa periodom zadržavanja i bez njega. U drugom slučaju pažnja je posvećena naponu koji je otpušten puzanjem pri maksimalnoj temperaturi u poluciklusu perioda zadržavanja. Predstavljeno je kumulativno oštećenje materijala parovoda izloženog zamoru i puzanju. Ispitivanja bez razaranja posvećena su istraživanju zavisnosti metalografskog parametra A i stanja degradacije materijala, pri čemu je stanje degradacije razmatrano statistički.

Ključne reči: komponente termoelektrana, puzanje, zamor, termootporni čelik, degradacija, ocena oštećenja

rad u celosti (1.21 MB)