Vol.3, No1, 2003, str. 11-21
UD
K 621.791.7:621.184

OPRAVKA DOBOŠA KOTLA SA PRSLINAMA OD NAPONSKE KOROZIJE POSTUPKOM HLADNOG ZAVARIVANJA

Cristian Delamarian

Institute of Welding and Material Testing (ISIM) Mihai Viteazul 30, Timisoara, Romania

Izvod

U radu su razmatrana oštećenja kotlovskih doboša u jednom hemijskom postrojenju koji su radili oko 46 godina. Zbog stepena oštećenja smatralo se da se zaustavljanje pogona i zamena svih doboša ne mogu primeniti. Stoga je za dalji rad pogona bilo neophodno uraditi reparaciju oštećenih doboša. U prvom delu ovog rada, data je analiza oštećenja koja su se javila tokom eksploatacije.

Ključne reči: kotlovski doboš, napononska korozija, otvori za cevi, termički šok, zavareni spoj, zona uticaja toplote (ZUT)

rad u celosti (0.98 MB)