Vol.23, No.3, 2023, str. 239–244
UDK

NUMERIČKO, ANALITIČKO I EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE PREOSTALOG VEKA CEVI SA OSNOM PRSLINOM

Aleksandar Sedmak1, Aleksandar Grbović1, Radzeya Zaidi1, Snežana Kirin2, Nikola Vitas3, Tamara Golubović4, Ivana Vučetić2

1) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: aleksandarsedmak@gmail.com

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) Ministry of Economy, Belgrade, SERBIA

4) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Primenjene su numeričke i analitičke metode za određivanje preostalog veka cevi naftne platforme sa aksijalnom prslinom. Analitički izrazi za površinske prsline korišćeni su za izračunavanje faktora intenziteta napona za različite geometrije prsline i za procenu preostalog veka korišćenjem Parisovog zakona. Isti postupak je primenjen korišćenjem MKE, prethodno verifikovan eksperimentom. Pokazano je dobro slaganje analitičkih i numeričkih rezultata.

Ključne reči: aksijalna prslina, proširena metoda konačnih elemenata, Parisov zakon, API J55 čelik

rad u celosti (916 kB)