Vol.23, No.3, 2023, str. 363–366
UDK

UTICAJ MATERIJALA LICA KRUNICE NA RASPODELU NAPONA U DENTALNOM IMPLANTU

Aleksandar Sedmak1*, Miloš Milošević2, Katarina Čolić2, Ivana Petrović3

1) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: aleksandarsedmak@gmail.com

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) M.Sc. student, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Analiziran je uticaj materijala lica krunice na prenos opterećenja sa implanta na kost, kao jedan aspekt šireg istraživanja problema, uključujući učinke različitog dizajna krunica (spojenih, odvojenih), tako i različitih materijala (porculan i smola) i različitih opterećenja (sila u jednoj ili u dve tačke), dok je ovde fokusiranost bila uticaj materijala u spojenoj krunici opterećenoj u jednoj tački. Rezultati pokazuju značajno smanjenje maksimalnog napona ako se umesto porculana koristi epoksidna smola.

Ključne reči: raspodela napona, dentalni implant, materijal lica krunice, spojene krunice

rad u celosti (612 kB)