Vol.23, No.3, 2023, str. 357–361
UDK

SUŠTINSKI PROBLEM JAVNOG ZDRAVSTVA

Velimir Živojinović, Luna Goulet

Sorbonne University, Paris, FRANCE

email: velimirzivojinovic3@gmail.com

 

Izvod

Transplantacija organa je u poslednje vreme doživela značajan razvoj, pre svega zahvaljujući Francuskoj, kao jednoj od prvih zemalja u kojoj je izvršena uspešno sa živim donatorom. Uprkos napretku medicine, broj pacijenata kojima su neophodne transplantacije se povećava iz godine u godinu, naročito u slučaju transplantacije bubrega. U mnogim slučajevima je ovo jedina opcija za lečenje pacijenata, i stoga je neophodno naći rešenje za različite patološke probleme koji mogu da se jave pri transplantaciji. U ovom radu će biti prikazana neka od mogućih rešenja, zasnovana na primeni 3D štampe.

Ključne reči: 3D štampa, transplantacija bubrega, bio-štampa, bio-kertridž

rad u celosti (518 kB)