Vol.23, No.3, 2023, str. 335–342
UDK

PROCENA ZAMORNOG VEKA TANKOZIDOG HORIZONTALNO ZAKRIVLJENOG SANDUČASTOG NOSAČA ŽELEZNIČKOG MOSTA CIKLIČNO OPTEREĆEN BRZIM VOZOVIMA

Virajan Verma1*, Nallasivam K.2, Khair Ul Faisal Wani2

1) Faculty of Engineering and Technology, Jain University, Bengaluru, INDIA

*email: viranjan.v@jainuniversity.ac.in

2) Civil Engineering Department, National Institute of Technology, Hamirpur, INDIA

 

Izvod

Akumulacija oštećenja tokom različitih procesa zamora ima značajan uticaj na procenu veka železničkog mosta izloženog stohastičkim i ciklusima promenljivih amplituda železničkih vozila. Postoji kritičan zahtev u monitoringu dostignutog oštećenja od zamora, nastalog u superstrukturama mostova, definisan vremenski i precizno, bilo putem direktnih ili analitičkih metoda. U radu se koristi metoda kišnog toka za brojanje ciklusa radi određivanja brzina nagomilanog zamornog oštećenja na horizontalno zakrivljenom tankozidom sandučastom nosaču mosta usled dinamičkih napona izazvanih brzim vozom. Konačni elementi tankozidog sandučastog nosača, koji su proračunski efikasni i kojima se uzimaju u obzir ključna naprezanja konstrukcije, kao što su ograničeno uvijanje, izvijanje i izbočavanje, pored uobičajenih pomeranja i stepena slobode rotacije, korišćeni su za numeričko modeliranje zakrivljenog sandučastog profila nosača. Brzi voz se matematički simulira korišćenjem sistema sa 38 stepeni slobode. Rezultati ukazuju na promene napona savijanja za različite dužine mosta, brzine vozila i nepravilnosti površine pruge. Takođe je urađena i parametarska studija kako bi se proučio uticaj nekih kritičnih parametara na indeks oštećenja, kao i na zamorni vek zakrivljene konstrukcije mosta.

Ključne reči: sandučasti nosač mosta, napon savijanja, metoda brojanja ciklusa, zamorni vek, vozovi velikih brzina

rad u celosti (641 kB)