Vol.23, No.3, 2023, str. 319–324
UDK

ISTRAŽIVANJE KRITIČNIH POTREBNIH SEIZMIČKIH PARAMETARA ZGRADE OD OJAČANOG BETONA PRIMENOM NELINEARNE STATIČKE ANALIZE

Binay Kumar Sah1*, Lute Venkat2

1) Nepal Engineering College, Changunarayan, Bhaktapur, NEPAL

*email: binaykumarsah108@gmail.com

2) GVP College of Engineering (Autonomous), Visakhapatnam, INDIA

 

Izvod

Nelinearna statička analiza konstrukcija je postala deo profesije projektovanja konstrukcija usled svoje jednostavnosti i lakoće primene. Nelinearna analiza daje tačnije rezultate od linearne analize, jer suštinski, sve konstrukcije poseduju materijalnu i geometrijsku nelinearnost. Nelinearna statička analiza je metoda koja se koristi za procenu seizmičkih zahteva konstrukcije. Kada se pojavljuju bočna opterećenja u konstrukcijama, kontinualno po visini konstrukcije, tada opada krutost pojedinih elemenata i dolazi do razaranja. U ovom radu, predstavljeno je dobijanje karakteristika performansi zgrade od ojačanog betona, primenom nelinearne analize postupnog guranja - pushover analizom. Odabrani modeli su pravougaone projekcije sa promenljivim odnosom dimenzija (H/B). Širina osnove je konstantna, a visina promenljiva. Odnos dimenzija se menja od 2,03 do 4,03. Pojedini kritični seizmički parametri, na primer, procentualno međuspratno pomeranje, duktilnost i odnos krutosti zgrade, su analizirani i upoređivani. Pushover analizom je procenjeno i upoređeno smicanje osnove i pomeranje krova, koji se odnose na performanse koje definišu seizmički odziv konstrukcije. Na performanse konstrukcije takođe utiče odnos dimenzija. Duktilnost je više izražena kod većeg odnosa dimenzija. Odnos krutosti kod različitih odnosa dimenzija je obrađen s obzirom na duktilnost. Kompletna nelinearna statička analiza je izvedena korišćenjem tipičnih zglobova koji su usaglašeni sa standardom za moderne zgrade.

Ključne reči: zgrada od ojačanog betona, analiza postupnog guranja - pushover analiza, odnos dimenzija, međuspratno pomeranje, duktilnost

rad u celosti (556 kB)