Vol.23, No.2, 2023, str. 147–153
UDK:

MODELIRANJE KOMPOZITNIH PLOČA SA NOMEX SAĆASTOM ISPUNOM ZA DINAMIČKI INTEGRITET NA MEZO NIVOU

Mirko Dinulović*, Aleksandar Grbović, Vuk Adžić, Hamad Alarafati

University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

*email: mdinulovic@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

U ovom radu je prikazana metodologija za modeliranje kompozitne ploče sa Nomex materijalom jezgra na mezo nivou. Ispitana struktura se sastoji od karbonskih kompozitnih ploča (2D), uglavnom za normalno opterećenje, Nomex saćastog jezgra (T412 papir sa iseckanim aramidnim vlaknima u fenolnoj matrici, proizveden ekspanzionim postupkom), i prednje i zadnje ivice od karbonskog kompozita (3D ortotropni kompozit). Pretpostavlja se da Nomex jezgro uglavnom nosi napone na smicanje. Ovaj model materijala se dalje koristi za obavljanje dinamičke (modalne) analize na kompozitnoj strukturi složene geometrije. Upoređivanjem dobijenih rezultata (za jednostavnu oslonjenu gredu i testiranu prema ASTM standardima) i objavljenih u literaturi, dobija se dobra saglasnost predloženog modela materijala i eksperimentalnih rezultata. Međutim, modeliranje materijala i geometrija korišćenjem FEA pristupa je veoma zamorno i zahteva relativno zahtevne računarske resurse.

Ključne reči: kompozitna ploča, Nomex ispuna, dinamička analiza, mezo nivo, dinamički integritet

rad u celosti (1,08 MB)