Vol.23, No.2, 2023, str. 133137
UDK

UTICAJ KRIOGENE TEMPERATURE NA PONAŠANJE KOMPOZITNOG MATERIJALA

Milovan Paunić1*, Igor Balać2

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

*email: mpaunic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

 

Izvod

Osnovna svrha ovog rada je sagledavanje literature objavljene na temu uticaja kriogenih temperatura na ponašanje kompozitnih materijala i predlog da se za iste uslove može koristiti 3D štampani kompozit. Ovaj rad sagledava ponašanje vlaknasto-ojačanih kompozita pri dejstvu ekstremnih temperaturnih uslova i kakve efekte temperatura ima na čvrstoću, krutost, duktilnost i žilavost loma materijala matrice. Eksperimentalni rezultati su pokazali da niske temperature uzrokuju porast čvrstoće i Jangovog modula, dok je duktilnost redukovana. Ograničeni podaci iz literature na temu uticaja 3D štampanih kompozita naglašavaju potrebu za novim studijama koje bi imale za cilj da pruže detaljniji uvid u njihove performanse u kriogenom okruženju, naročito u primeni svemirskih tehnologija.

Ključne reči: kompoziti, 3D štampa, kriogeni uslovi, integritet konstrukcije

rad u celosti (328 kB)