Vol.23, No.2, 2023, str. 117121
UDK

EKSPERIMENTALNA MEHANIČKA KARAKTERIZACIJA DELOVA PROIZVEDENIH SLA I DLP TEHNOLOGIJAMA

Ljubiša Petrov*1, Božica Bojović2, Zorana Golubović2, Aleksandar Sedmak2, Žarko Mišković2, Isaak Trajković1, Miloš Milošević1

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: lpetrov@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Od početaka razvoja aditivne proizvodnje (AM) osamdesetih godina prošlog veka, polimerizacija u kadi je bila prva i najintenzivnije razvijana tehnologija koja je omogućila proizvodnju veoma preciznih delova od fotoosetljivih polimernih smola. Jedan od najviše proučavanih polimernih materijala je akrilonitril butadien stiren (ABS), ali uglavnom u obliku filamenata za FDM (Fused Deposition Modelling) proces. Cilj ovog istraživanja je detaljno ispitivanje mehaničkih svojstava uzoraka ABS smole proizvedenih stereolitografijom (SLA) i digitalnom obradom svetla (DLP). Geometrije uzoraka su zasnovane na standardima za ispitivanje na zatezanje, savijanje u tri tačke i na pritisak. Kombinovanjem deformacionih i mehaničkih ispitivanja sa optičkim mikroskopskim analizama morfologije i strukture površine loma, kao i merenjem tvrdoće po Šoru A, stečen je dublji uvid u pona¬šanje komercijalno dostupnih ABS smola.

Ključne reči: aditivna proizvodnja, SLA, DLP, ABS smola, mehaničke osobine

rad u celosti (472 kB)