Vol.23, No.2, 2023, str. 111–115
UDK

INSPEKCIJA OŠTEĆENJA I ANALIZA RIZIKA BIDONA U SUŠARI UGLJA U EKSPLOATACIJI

Aleksandar Jovanović1*, Branislav Đorđević2, Lazar Jeremić2, Simon Sedmak2, Ana Petrović3

1) Mont R Ltd., Belgrade, SERBIA

*email: a.jovanovic@mont-r.rs

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Analiza rizika bidona u sušari uglja je procenjena metodom FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), u kombinaciji sa matricom rizika. Analiziran je period eksploatacije od 5 godina, zbog velike količine dostupnih podataka o održavanju tokom ovog perioda, uključujući i rezultate ispitivanja materijala od strane akreditovane laboratorije. Na osnovu svih problema koji su otkriveni ovim ispitivanjima, proračunate su verovatnoće rizika (uz odgovarajuće nivoe opasnosti) za različie greške, nakon čega su određeni potencijalni troškovi reparacije. Ove verovatnoće su potom iskorišćene kao ulazni podaci za matricu rizika, koja je odredila najkritičnije vrste grešaka, kako u smislu verovatnoće njihove pojave tako i u pogledu ozbiljnosti posledica. Zaključeno je da su najopasnije greške prolazne prsline. Štaviše, visoke verovatnoće pojave većine analiziranih grešaka ukazuju na pojavu nepouzdanosti bidona, koja bi ih učinila nepodobnim za dalju eksploataciju, i to u bliskoj budućnosti. Predložene mere sprečavanja otkaza obuhvataju detaljnije periodično održavanje i kontrolu ovih posuda, sve dok ne bude moguća potpuna zamena ove opreme novom.

Ključne reči: posuda pod pritiskom, analiza rizika, reparacija oštećenja

rad u celosti (480 kB)