Vol.23, No.2, 2023, str. 221–224
UDK

UTICAJI PRELAZNIH TEMPERATURSKIH POLJA NA VIŠEPROLAZNO ZAVARIVANJE U SUČEONOM SPOJU AUSTENITNIH CEVI

Zeghida Chouaib1*, Guedri Abdelmoumene1, Belyamna Mohamed Amine1, M. Hadj Meliani2, Ljubica Milović3

1) Infra-Res Laboratory, Department of Mechanical Engi-neering, University of Souk Ahras, ALGERIA

*email: c.zeghida@univ-soukahras.dz

2) LPTPM, Hassiba Benbouali University of Chlef, ALGERIA

3) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U ovom radu je korišćena računarska termomehanička analiza na bazi modela konačnim elementima (FEA) kako bi se istražili uticaji sekvenci zavarivanja na zaostale napone koji se pojavljuju u materijalu, i deformacije zavarenih delova, koje su direktna posledica zaostalih napona, mikrostrukture materijala, svojstva materijala, kao i žilavosti loma. Posledice postupka zavarivanja su utvrđene u ovom radu kod spoja austenitnih cevi.

Ključne reči: zaostali naponi, deformacije, analiza konačnim elementima, austenitne cevi

rad u celosti (688 kB)