Vol.23, No.2, 2023, str. 197–203
UDK

RAZVOJ TEMPERATURE I MIKROTVRDOĆE U POLIMERNIM PLOČAMA ZAVARENIM TAČKASTO TRENJEM SA MEŠANJEM (FSSW) SA ALATOM ZA ZAVARIVANJE BEZ TRNA

Lounis Abdallah, Ould Chikh El Bahri*, Hachellaf Kaddour, Meddah Hadj Miloud

University of Mascara, LSTE Laboratory, Mascara, ALGERIA

*email: b.ouldchikh@univ-mascara.dz

 

Izvod

Ovaj istraživački rad se fokusira na proučavanje zavarljivosti polimernog materijala polietilena visoke gustine (HDPE) primenom tehnike tačkastog zavarivanja trenjem sa mešanjem (FSSW). Koristeći mikrotvrdoću, rad doprinosi parametarskoj analizi u cilju optimizacije temperature zavarivanja kako bi se odredio njen uticaj na ponašanje materijala. Eksperimentalna analiza pomaže u razumevanju uticaja temperature zavarivanja na kvalitet šava tokom tačkastog zavarivanja trenjem sa mešanjem (FSSW). Dobijeni rezultati omogućavaju bolje razumevanje određenih pojava koje su rezultat, na pr., uticaja prostiranja toplote na mehanička svojstva šava pri FSSW zavarivanju. Eksperimentalna ispitivanja su izvedena sa različitim radnim parametrima kao što su brzina rotacije alata i vreme dejstva. Ovo drugo je urađeno kako bi se istakli uticaji prostiranja toplote i radnih parametara zavarivanja na mehanička svojstva termoplastičnih polimera tačkasto zavarenih trenjem sa mešanjem. Ispitivanja mikrotvrdoće na sobnoj temperaturi pokazuju da brzina rotacije alata i vreme dejstva igraju veoma važnu ulogu. Iz ovog istraživanja možemo reći da zavarivanje FSSW sa radnim parametrima, brzina rotacije 720 min–1 i vreme dejstva 40 s, daju najbolji kvalitet zavarivanja.

Ključne reči: tačkasto zavarivanje trenjem sa mešanjem (FSSW), Vikersova metoda ispitivanja tvrdoće, temperatura, polietilen visoke gustine (HDPE), sklop, parametri zavarivanja

rad u celosti (510 kB)