Vol.23, No.2, 2023, str. 191–195
UDK

SIMULACIJA RAZNIH MODELA LOMA VARIRANJEM GEOMETRIJSKIH PARAMETARA PRIMENOM TAGUČI PRISTUPA PROJEKTOVANJA EKSPERIMENATA

K.N. Bharath1, Saleemsab Doddamani2*, A.M. Rajesh3, K. Mohamed Kaleemulla4

1) Department of Mechanical Engineering, GM Institute of Technology, Davangere, Karnataka, INDIA

2) Department of Mechanical Engineering, Jain Institute of Technology, Davangere, Karnataka, INDIA

*email: saleemsabdoddamani@gmail.com

3) Department of Mechanical Engineering, SJM Institute of Technology, Chitradurga, Karnataka, INDIA

4) Department of Mechanical Engineering, University BDT College of Engineering, Davangere, Karnataka, INDIA

 

 

Izvod

U istraživanju loma, razmatranjem radova Irvina, primenjuje se teorija Vestergarda, gde se govori da kod elastičnog materijala, pomeranja i naponi u okolini vrha prsline zavise od brzine oslobađanja energije deformacija što je predstavljeno konstantom K. Cilj istraživanja je određivanje napona i pomeranja u okolini vrha prsline primenom alata ANSYS® za simulacije na bazi metode konačnih elemenata. U radu su korišćeni modeli za simulaciju tipa epruvete sa ivičnim zarezom, centralnom prslinom, kompaktne epruvete za zatezanje sa parametrima a/W = 0,40, 0,45 i 0,50, a debljine epruvete se uzima da je 7, 10 i 12 mm. Sa ovim parametrima primenjena je Taguči metoda projektovanja eksperimenata (DOE). Najmanji fon-Mizes napon se dobija za a/W = 0,40 za skoro sve epruvete osim za kompaktnu epruvetu za zatezanje. Kod kompaktne epruvete za zatezanje, fon-Mizes napon ostaje konstantan za a/W = 0,45 do 0,50. Zato projektant ima slobodu u izboru vrednosti odnosa a/W između 0,45 do 0,50.

Ključne reči: žilavost loma, odnos a/W, Taguči metoda, CT epruvete

rad u celosti (469 kB)