Vol.23, No.2, 2023, str. 185–189
UDK

OPTIMIZACIJA SASTAVA I MORFOLOGIJA KARBIDA KOD MONOKRISTALA SUPERLEGURE NA BAZI NIKLA

Vadim Ol'shanetskii, Alexander Glotka*

Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, UKRAINE

*email: Glotka-alexander@ukr.net

 

Izvod

U ovom radu izvedeno je modeliranje termodinamičkih procesa taloženja viška sadržaja faze korišćenjem postupka CALPHAD, kao i proučavanje morfologije i raspodele hemijskih elemenata u karbidima, u zavisnosti od stepena legiranja primenom skenirajućeg elektronskog mikroskopa REM-1061. Utvrđeno je da u karbidima sistema Ni-11.5Cr-5Co-3.6Al-4.5Ti-7W-0.8Mo-0.06C postoji tendencija rekristalizacije u zavisnosti od nivoa legirajućih elemenata. Određene su matematičke zavisnosti uticaja legirajućih elemenata na temperaturu taloženja (rastvaranja) karbida, kao i uticaj promene u hemijskom sastavu legure na sastav karbida. Ove zavisnosti su eksperimentalno potvrđene korišćenjem rendgenske spektroskopije superlegura na bazi nikla. Preporučuje se primena dobijenih matematičkih modela ne samo u projektovanju novih superlegura na bazi nikla, već i za poboljšanje poznatih sastava unutar spomenutih koncentracija.

Ključne reči: superlegura na bazi nikla, morfologija, sastav karbida, temperature taloženja (rastvaranja) karbida

rad u celosti (589 kB)