Vol.22, No.3, 2022, str. 353–357
UDK

EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA Ti-6Al-4V LEGURE PRI RAZLIČITIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE

Tamara Smoljanić1, Simon Sedmak1, Aleksandar Sedmak2, Zijah Burzić3, Aleksa Milovanović1

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: aleksandarsedmak@gmail.com

3) Military Technical Institute, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je prikazano eksperimentalno ispitivanje epruveta legure titana Ti-6Al-4V, na osnovu kojeg su urađeni numerički modeli koji služe kao osnova za dalja istraživanja. Zbog radnih uslova kojima su izloženi implanti izrađeni od ovog materijala, eksperimentalno ispitivanje zatezanjem je rađeno u tri varijante: na neoštećenim epruvetama, kao i na epruvetama koje su bile izložene uticaju vlažne i slane sredine. Cilj je bio da se utvrdi kako ovakvi ekstremni uslovi utiču na mehaničke osobine Ti-6Al-4V legure, a i da bi se razvili numerički modeli koji bi verodostojno prikazali ponašanje realnih epruveta.

Ključne reči: Ti-6Al-4V, metoda konačnih elemenata, veštački kuk, korozija

rad u celosti (799 kB)