Vol.22, No.3, 2022, str. 347–352
UDK

PROCENA INTEGRITETA AUTOKLAVA NAKON REKONSTRUKCIJE

Aleksandar Jovanović1*, Branislav Đorđević2, Lazar Jeremić2, Nikola Milovanović2, Tamara Smoljanić2

1) Mont R, Meljak (Belgrade), SERBIA

*email: a.jovanovic@mont-r.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je opisana rekonstrukcija 3 autoklava, tj. opreme za sušenje sirovog uglja. Usled degradacije materijala uzrokovane radnim uslovima i oštećenjem na donjem delu autoklava od materijala Altherm 55 (komercijalni naziv), isti je zamenjen materijalom 18 MnMo4-5+NT (komercijalni naziv) sa ciljem produžetka radnog veka opreme pod pritiskom i povećanjem pouzdanosti postrojenja. Prikazan је postupak rekonstrukcije autoklava, odnosno, tehnologija zavarivanja donjeg (novog) dela. NDT ispitivanja i hidrotestovi su urađeni u cilju procene integriteta rekonstruisane opreme pre ponovnog puštanja u rad i generalno, strožijih zahteva u pogledu kvaliteta zavarenih spojeva i opasnosti izazvanih radnim fluidom.

Ključne reči: autoklav, posuda pod pritiskom, rekonstrukcija, IBR, integritet konstrukcije

rad u celosti (1,09 MB)