Vol.22, No.2, 2022, str. 193201
UDK

ANALIZA SIGURNOSTI DISKA OD IZOTROPNOG MATERIJALA SA KRUTIM VRATILOM OPTEREĆEN TERMOMEHANIČKI PRIMENOM TEORIJE PRELAZNIH NAPONA

Ashok Kumar1, Shilpa Sood1, Pankaj Thakur2*, Naresh Kumar2

1) Department of Mathematics, Career Point University Hamirpur, Himachal Pradesh, INDIA

2) Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Technol., ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

*email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

Predstavljena je analiza sigurnosti za disk od anizotropnog materijala sa krutim vratilom, pod dejstvom termomehaničkog opterećenja, primenom teorije prelaznih napona Seta. Disk od gume zahteva veću ugaonu brzinu za pojavu tečenja na unutrašnjoj površini, u poređenju sa diskom od bakra. Ponašanje pod dejstvom mehaničkog opterećenja pokazuje da je bakarni disk bezbedniji sa aspekta projektovanja u odnosu na gumeni disk sa uticajem temperature, jer je radijalni napon manji pri rotaciji diska bez dejstva temperature, u poređenju sa uticajem temperature na disk, čime se nagoveštava ideja smanjenja napona i mogućnosti pojave loma izotropnog rotirajućeg diska. Data je diskusija numeričkih rezultata, koji su predstavljeni i grafički.

Ključne reči: termomehaničko opterećenje, naponi, pomeranja, gumeni i bakarni disk

rad u celosti (998 kB)