Vol.22, No.2, 2022, str. 183–191
UDK:

UPOTREBA DIGITALNIH INFORMACIJA U ARHITEKTURI, GRAĐEVINARSTVU I EKSPLOATACIJI: NAPORI KA STANDARDIZACIJI

Igor Svetel*, Tatjana Kosić

University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: isvetel@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Danas je BIM (informaciono modeliranje zgrada) osnovna tehnologija koja se koristi za kreiranje modela i dokumentacije u sektoru arhitekture, građevinarstva i eksploatacije. Iako ceo sektor doživljava intenzivnu digitalnu transformaciju zasnovanu na informacionim tehnologijama, malo ljudi obraća više pažnje na sam koncept informacija. U radu se analiziraju osnovni aspekti koncepta informacija i pokazuje kako oni dobijaju sve veću podršku u BIM tehnologijama kroz razvoj standarda. Dat je pregled svih aktuelnih BIM standarda, kao i izbor onih koji su u procesu razvoja, koji pokazuje kako je u njima definisana uloga informacija. Rad sumira aspekte standarda i daje predlog kako ih treba koristiti u svakodnevnoj praksi da bi se postigao novi način izražavanja i korišćenja informacija.

Ključne reči: BIM (informaciono modeliranje zgrada), standardi, informacija, digitalna transformacija

rad u celosti (433 kB)