Vol.22, No.2, 2022, str. 151158
UDK

UTICAJ INTERAKCIJE FREKVENCIJE NAPONA NA PONAŠANJE ZAMORA HDPE MATERIJALA

M.A. Ouari1, Abdelkader Djebli2, Abdelkader Miloudi1, Mostefa Bendouba2*, Abdelkrim Aid2*, Sahnoun Zengah2, Abdelghani Baltach2, Abderrahim Talha3

1) University of Djillali Liabes, Laboratory of Materials and Reactive Systems (LMSR), Sidi Bel Abbès, ALGERIA

2) Laboratory of Physic Quantum of Matter and Mathematical Model, University of Mascara, Mascara, ALGERIA

email: bendoubamos@yahoo.fr , aid_abdelkrim@yahoo.com

3) Haute Ecole d’Ingénieurs Lille, FRANCE

 

Izvod

U ovom eksperimentalnom istraživanju proučava se uticaj ispitne frekvencije i primenjenog napona na razvoj gubitka energije i broj ciklusa. To je omogućilo optimizaciju ovih parametara kako bi se postigao dug vek minimiziranjem rasipane energije uz istovremeno povećanje frekvencije ispitivanja. Korišćen je projektovani eksperiment za uspostavljanje i potvrdu modela predviđanja energije i odgovarajućeg broja ciklusa korišćenjem metodologije površine odziva (RSM). Dva ulaza, naime frekvencija i primenjeni napon se smatraju ulaznim parametrima, a broj ciklusa i gubitak energija se smatraju kao izlaz. Za tu svrhu je izvedena analiza petlji opterećenja-rasterećenja i određene su vrednosti rasipane energije uključene u tim petljama. Na osnovu ovih energija dobijenih za različite amplitude i frekvencije napona, predloženi su matematički modeli koji procenjuju odgovarajući broj ciklusa kao i gubitke energije. Dakle, pokazalo se da su parametri koji najviše utiču na ciklično ponašanje proučavanog HDPE materijala redom: amplituda i frekvencija napona. Studija interakcije omogućuje iznalaženje kombinacije ovih faktora za zadati broj ciklusa.

Ključne reči: zamor, ciklično ponašanje, frekvencija, amplituda napona, gubici energije, polietilen visoke gustine (HDPE)

rad u celosti (884 kB)