Vol.22, No.2, 2022, str. 227–232
UDK

INTERAKCIJA FLUID-KONSTRUKCIJA KRILNOG PROFILA SA AKTIVNIM SISTEMOM KONTROLE: NUMERIČKA SIMULACIJA I STUDIJA POZICIONIRANJA

Habib Boudaa1, Fethi Saidi1, Tahar Nateche1, Mohammed Hadj Meliani2*

1) USTO Maritime Engineering Department, Oran, ALGERIA

2) Hassiba Benbouali University of Chlef, BO. Box 151 Hay salem, Chlef, 02000, ALGERIA

*email: m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

 

Izvod

U radu je prikazano numeričko istraživanje primenom Solidworks® 2018 (simulacija strujanja) sa rezultatima koji se dobro slažu sa eksperimentalnim podacima za koeficijent uzgona profila Joukovskog, za koji je izveden proračun u istim uslovima. Solidworks je korišćen za proučavanje dinamike opstrujavanja vazduha oko aerodinamičkog profila NACA2415, koji se sastoji od rotirajućeg cilindra (ili cilindara). Prvo je numeričkom simulacijom definisana napadna ivica profila, koja predstavlja optimalni položaj rotirajućeg cilindra sa povećanjem CL za 3 % i smanjenjem 17 % za CD, u poređenju sa osnovnim profilom. Drugi deo simulacije obuhvata profil sa dva rotirajuća cilindra, od kojih se prvi cilindar nalazi na napadnoj liniji, a drugi na 15 % tetive profila. Ovom konfiguracijom se postižu najbolji rezultati, sa povećanjem 74,15 % CL i sa smanjenjem CD na 12,98 %. Druga simulacija je izvedena za razmatranje uticaja promene prečnika (Ø) rotirajućeg cilindra na CL i CD. Ova simulacija pokazuje da oba parametra rastu proporcionalno sa promenom prečnika rotirajućeg cilindra sve do Ø 26 mm, gde primećujemo pad CL pri porastu CD. Kao rezultat, Solidworks® pregrupiše sve svoje module na istu komponentu (fluid, konstrukcija i ostale); ovaj softver je verifikovan i upotrebljava se u aeronautičkom inženjerstvu.

Ključne reči: aerodinamički profil, rotirajući cilindar, Solidworks® v. 2018

rad u celosti (711 kB)