Vol.22, No.2, 2022, str. 211–217
UDK

ISTRAŽIVANJE UTICAJA POLIOLEFINSKIH VLAKANA NA OSOBINE SVEŽEG I OČVRSLOG BETONA

Masoumeh Hassanzadeh1, Rahmat Madandoost2, Hadi Faghihmaleki3*

1) Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, IRAN

2) Department of Civil Engineering, University of Guilan, IRAN

3) Department of Civil Engineering, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, IRAN

email: h.faghihmaleki@gmail.com

 

Izvod

Radi smanjenja krtosti betona, kao i smanjenja pojave prslina usled opterećenja i radi povećanja čvrstoće betona, primenjena su različita vlakna pri formiranju mešavina betona. Osnovni cilj istraživanja je iznalaženje uticaja poliolefinskih vlakana različitih oblika na osobine svežeg i očvrslog betona, uključujući i njegove performanse, pritisnu i zateznu čvrstoću, modul elastičnosti betona u laboratorijskim uslovima (suvi) i u mokrim uslovima posle perioda od 3, 7, 28 i 56 dana. Poliolefinska vlakna dovod do porasta zatezne i pritisne čvrstoće, a zatim i do porasta modula elastičnosti ispitivanog betona, u poređenju sa betonskim uzorkom bez vlakana. Značajan je porast zatezne čvrstoće betona. Najveći porast se primećuje kod betona sa filamentnim poliolefinskim vlaknima (FPF) sa zateznom čvrstoćom od 4,297 MPa i pritisnom čvrstoćom od 57,1 MPa, kao i sa porastom modula elastičnosti od 14,9 % u poređenju sa čvrstoćom kontrolnog uzorka betona u mokrim uslovima očvršćavanja.

Ključne reči: poliolefinska vlakna, procentualna apsorpcija vode, modul elastičnosti betona, pritisna i zatezna čvrstoća betona, svež i očvrsli beton

rad u celosti (1,06 MB)