Vol.21, No.3, 2021, str. 273278
UDK

ANALIZA NAPONSKOG STANJA SFERNOG REZERVOARA METODOM KONAČNIH ELEMENATA

Aleksandar M. Milovanović1*, Igor Martić2, Ljiljana Trumbulović1, Ljubica Diković1, Branko Drndarević3

1) Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice, SERBIA

email: aleksandar.milovanovic@vpts.edu.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) Rad-Raso d.o.o., Užice, SERBIA

 

Izvod

U radu je za analizirani sferni rezervoar za skladištenje tečnog naftnog gasa urađen kontrolni proračun elemenata konstrukcije prema važećim standardima i tehničkim regulativima. Određena su opterećenja od dejstva seizmike. Primenom metode konačnih elemenata urađena je strukturna analiza konstrukcije sfernog rezervoara za proračunski slučaj u kome je rezervoar izložen dejstvu: sopstvene težine sfere sa stubovima; kompletnom armaturom; stepenicima i platformama; težine snega; hidrostatičkog pritiska radnog fluida; proračunskog pritiska; i horizontalne seizmičke sile. Prikazane su zone sa maksimalnim vrednostima napona i izvršena je analiza dobijenih rezultata.

Ključne reči: metoda konačnih elemenata, oprema pod pritiskom, sferni rezervoar

rad u celosti (683 kB)