Vol.21, No.3, 2021, str. 285–289
UDK

ANALIZA INTEGRITETA POSUDE POD PRITISKOM SA PRSLINOM

Aleksandar M. Milovanović1*, Tamara Mijatović2, Ljubica Diković1, Ljiljana Trumbulović1, Branko Drndarević3

1) Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice, SERBIA

email: aleksandar.milovanovic@vpts.edu.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) Rad-Raso d.o.o., Užice, SERBIA

 

Izvod

Raspodela napona, dobijena metodom konačnih elemenata (MKE), i odgovarajući parametri mehanike loma, korišćeni su za procenu integriteta posude pod pritiskom. Kada je raspodela napona poznata, najkritičnija oblast se može analizirati sa pretpostavljenom prslinom da bi se procenila njena kritična dužina prema parametrima mehanike loma i osnovnim zakonima. U tom cilju, dijagram analize loma (FAD) se koristi za izračunavanje dužine prsline koja odgovara graničnoj krivoj. Kao što se vidi, koordinate u dijagramu su odnos napona u neto preseku i kritičnog napona (x osa, Sr = Sn/Sc) i odnos faktora intenziteta napona i njegove kritične vrednosti (y osa, Kr = Ki/KIc). Kada je poznat napon u neto preseku i faktor intenziteta napona, kao i njihove kritične vrednosti, koordinate tačke koje odgovaraju bilo kojoj dužini prsline mogu se izračunati i postaviti u FAD.

Ključne reči: metoda konačnih elemenata, integritet konstrukcije, mehanika loma, prslina, oprema pod pritiskom

rad u celosti (785 kB)