Vol.21, No.1, 2021, str. 4145
UDK

PRISTUP AKUMULACIJE OŠTEĆENJA NISKOCIKLIČNOG ZAMORA NA BAZI ENERGETSKOG KRITERIJUMA I NJEGOVA VERIFIKACIJA ZA POLIMER POLIVINIL HLORID

A. Talha, M. Bendouba, A. Djebli, A. Baltach, A. Aid

Laboratory of Physic Quantum of Matter and Mathematical Model, University of Mascara, Mascara, ALGERIA

email: m.bendouba@univ-mascara.dz

 

Izvod

U radu je prikazan novi pristup akumulacije oštećenja niskocikličnog zamora na bazi primene energetskog kriterijuma procesa zamora. Međutim, pretpostavlja se da se veličine dva ili više uzastopnih nivoa napona mogu upotrebiti za objašnjenje fenomena rasta oštećenja. Ovaj pristup se uvodi u nelinearni model zamora sa ciljem predviđanja zamornog veka pri promenljivom opterećenju. Eksperimentalni podaci za polimerni materijal, kao što je polivinil hlorid, se koriste za verifikaciju ispravnosti predloženog pristupa. Pored toga, pokazuje se da predloženi pristup daje dobru procenu i njegova kriva oštećenja predstavlja karakteristično nelinearno ponašanje pri rastu oštećenja.

Ključne reči: niskociklični zamor, akumulacija oštećenja, energetski kriterijum, blokovi opterećenja, polivinil hlorid

rad u celosti (373 kB)