Vol.21, No.1, 2021, str. 3–6
UDK:

PROCENA INTEGRITETA POSUDA POD PRITISKOM ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH

Lazar Jeremić1, Aleksandar Sedmak2, Nikola Milovanović1, Nenad Milošević2, Simon Sedmak1

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

email: laki991@hotmail.com

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Opisan je pristup mehanike loma u oceni integriteta i veka opreme pod pritiskom na primeru posuda pod pritiskom za komprimovani vazduh. Rezultati ispitivanja metodama bez razaranja posuda poslužile su kao osnova za izradu i primenu dijagrama analize otkaza (FAD) i analize rizika. Matrica rizika je takođe primenjena u cilju određivanja integriteta posuda i uticaja prslina na integritet posuda.

Ključne reči: posuda pod pritiskom, NIOVAL 50, zavareni spojevi, ispitivanje bez razaranja, dijagram analize otkaza (FAD)

rad u celosti (379 kB)