Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S61–S64
UDK:

UTICAJ POPREČNE HRAPAVOSTI NA KARAKTERISTIKE NOSEĆEG ULJNOG FILMA IZMEĐU POROZNIH KONIČNIH PLOČA

P.L. Thakkar, H.C. Patel

Science and Humanities Department, LD College of Engineering, Gujarat, INDIA

email: pragnesh83@ldce.ac.in ; dr.prof.hcpatel@ldce.ac.in 

 

Izvod

U radu je obuhvaćena diskusija o uticaju poprečne površinske hrapavosti između potpuno poroznih koničnih ploča, na osnovu karakteristika nosećeg uljnog filma. Istraživanje je obavljeno imajući u vidu Kristensenovu stohastičku teoriju hidrodinamičkog podmazivanja hrapavih površina. Rešavanjem odgovarajuće jednačine Rejnoldsovog tipa sa odgovarajućim graničnim uslovima, omogućeno je dobijanje pritiska, a time izračunavanje kapaciteta nosivosti ležaja. Osim toga, numerički su dobijeni i grafički predstavljeni rezultati kapaciteta nosivosti ležaja, na osnovu vrednosti vertikalnog polu-ugla konusa, standardne devijacije, aritmetičke sredine, koeficijenta asimetrije i koeficijent spljoštenosti. Istraživanje sugeriše da vertikalni polu-ugao smanjuje funkcionalnost sistema ležaja sa smanjenjem kapaciteta nosivosti. Osim toga, dokazano je da negativna sredina, negativni koeficijent asimetrije, ispravne vrednosti za vertikalni polu-ugao i poroznost mogu da poboljšaju performanse sistema ležaja.

Ključne reči: površinska hrapavost, poroznost, Rejnoldsova jednačina, raspodela pritiska, kapacitet nosivosti ležaja, konične ploče

rad u celosti (472 kB)