Vol.20, No.3, 2020, str. 239243
UDK

PRELAZNI NAPONI U DEFORMABILNOM DISKU POD UTICAJEM IVIČNOG OPTEREĆENJA

Jatinder Kaur1, Subhash Chand2, Sukhvinder3, Shilpa Sood2, Monika Sethi4, Pankaj Thakur4

1) Department of Mathematics, Chandigarh University, Gharuan, Mohali, Punjab, INDIA

2) Department of Mathematics, Career Point University Hamirpur, Himachal Pradesh, INDIA

3) Depart. of Mathematics, Swami Premanand Mahavidyalaya Mukerian, Panjab University Chandigarh, Punjab, INDIA

4) Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Technol., ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

Cilj ovog rada je predstavljanje studije o prelaznim naponima i uslovima pomeranja kod rotirajućeg diska, opterećenog promenljivim opterećenjima, sa parametrom konstantne gustine. Uočeno je da radijalni napon ima maksimalnu vrednost na unutrašnjoj površini nestišljivih materijala, u poređenju sa stišljivim materijalima. Odnosno, nestišljivi materijali su pogodniji u odnosu na stišljive materijale. Predstavljeni su numerički rezultati i objašnjeni pomoću dijagrama.

Ključne reči: disk, opterećenje, naponi, tečenje, brzina

rad u celosti (350 kB)