Vol.20, No.3, 2020, str. 231237
UDK

NUMERIČKA STUDIJA O IZVEDENOM PODMAZIVANJU KOD RAZLIČITIH PROFILA KLIPNIH PRSTENOVA U DIZEL MOTORU

Brahim Menacer1,2, Mostefa Bouchetara2

1) Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique ESGEE Oran, ALGERIA

email: acer.msn@hotmail.fr

2) Laboratory of Gas Combustion and Environment, Department of Mechanical Engineering, University of Sciences and Technology, Oran, ALGERIA

 

Izvod

Za različite radne uslove motora sa unutrašnjim sagorevanjem, žleb za klip-prsten predstavlja jedan od najvećih izvora trenja i gubitaka energije. Ovaj rad daje doprinos u proceni uticaja profila prstena na osnovni tribološki učinak maziva u četvorotaktnom dizel motoru primenom softvera za simulaciju, GT-suite. Izvedena je jednodimenzionalna analiza hidrodinamičkog podmazivanja između kompresionog klipnog prstena i zida cilindra. Primenjena je numerička metoda za analizu uticaja različitih geometrijskih oblika prstenova u toku radnog ciklusa na debljinu filma ulja, silu trenja, gubitak energije. Takiguchi simulacioni model /1/ je upotrebljen za određivanje i proveru razvijenog numeričkog modela. Dobijeni rezultati pokazuju relativno dobru kvalitativnu i kvantitativnu kompatibilnost između dva primenjena modela. Razvijeni numerički model omogućava ispitivanje uticaja parametara konstrukcije prstena, kako bi se poboljšale tribološke performanse klipnih motora.

Ključne reči: hidrodinamičko podmazivanje, gubici energije, debljina uljnog filma, klipni prsten, obloga cilindra, dizel motor

rad u celosti (484 kB)