Vol.20, No.3, 2020, str. 219224
UDK

NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE UTICAJA GEOMETRIJE NA AERODINAMIČKA POLJA SLOBODNOG TURBULENTNOG MLAZA

Youcef Bouhamidi1, Ali Khelil1*, Hadj Meliani Mohamed2, Said Nechad1, Larbi Loukarfi1

1) Controls, Testing, Measurement and Simulation Mech. Laboratory, Hassiba Benbouali University of Chlef, ALGERIA

2) Lab. Theoret. Physics and Material Physics, LPTPM, Dep. of Mechanics, Faculty of Science, Hassiba Benbouali University of Chlef, ALGERIA

email: hadjmeliani@univ-chlef.dz

 

Izvod

Cilj prezentovanih istraživanja je razvoj numeričke simulacije strujanja u difuzorima različite geometrije. Osnovna primena ovakvih difuzora je kod veštačkog provetravanja i klimatizacije. Rezultati su detaljno obrađeni i upoređeni sa drugim numeričkim i eksperimentalnim studijama turbulentnog režima, u kojima je prisutno slobodno (daleko od zida) turbulentno strujanje. U istraživanju su upotrebljeni model k-ε turbulencije i RSM model turbulencije. Ispitivani su pojedini parametri strujanja, kao što su: geometrija difuzora, broj i ugao nagiba zakrivljenih lopatica u difuzoru, koji je povezan sa konceptom vrtložnog broja. Dato je poređenje dobijenih numeričkih rezultata sa rezultatima iz literature. Većina rezultata se dobro slaže sa eksperimentalnim podacima. Poređenjem aksijalne i radijalne temperaturske promene, konfiguracija sa nagibom lopatica 60° i difuzora sa 14 lopatica daje bolju temperatursku stabilnost, sa velikim povećanjem protoka u radijalnom pravcu u odnosu na veliko smanjenje u aksijalnom pravcu.

Ključne reči: vrtložno strujanje, ugao lopatice, aerodinamičko polje, termička homogenizacija, termička stabilnost

rad u celosti (344 kB)