Vol.20, No.3, 2020, str. 313–318
UDK

TERMOMEHANIČKA ANALIZA SENDVIČ CILINDRA SA SREDNJIM SLOJEM OD FGM I GRANIČNIM SLOJEVIMA OD KOMPOZITA

Manoj Sahni, Parth Dinesh Mehta

Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, INDIA

email: manojsahani117@gmail.com ; mehtaparths@gmail.com

 

Izvod

U radu je obrađen sendvič cilindar analizom konačnim elementima, a koji je sačinjen od funkcionalnog kompozitnog materijala (FGM) u srednjem sloju, i od kompozitnog materijala u vanjskim slojevima. Na cilindar deluju mehanička i toplotna opterećenja. Jungov modul elastičnosti, toplotna provodnost i koeficijent termičkog širenja se menjaju nelinearno unutar funkcionalnog kompozita cilindra. Analiziran je uticaj termomehaničkog opterećenja, različitog sastava materijala, kao i promenljivih osobina materijala, na ponašanje radijalnog pomeranja, radijalnih i tangencijalnih napona. Diskusija obuhvata performanse cilindra od funkcionalnog kompozitnog sloja i od slojeva kompozita, obrađena prema grafičkim rezultatima napona i pomeranja.

Ključne reči: funkcionalni kompozitni materijal (FGM), Jungov modul elastičnosti, termičko širenje, koeficijent termičkog širenja, unutrašnji pritisak, napon, pomeranje

rad u celosti (345 kB)