Vol.20, No.3, 2020, str. 303–312
UDK

UTICAJ FAKTORA OBLIKA NA HORIZONTALNU REAKCIJU CIKLIČNOG OPTEREĆENJA PROTOTIPA ELASTOMERNOG IZOLATORA OJAČANOG NEVEZANIM VLAKNIMA

Van-Thuyet Ngo

Faculty of Civil Engineering, Thuyloi University, 175 Tay Son, Dong Da, Hanoi, VIETNAM

email: thuyet.kcct@tlu.edu.vn

 

Izvod

Elastomerni izolator ojačan nevezanim vlaknima (U-FREI) se koristi za poboljšanje ponašanja niskih zgrada pri seizmičkom opterećenju. Slojevi vlakana se koriste kao ojačanje umesto uobičajenih čelično ojačanih elastomera (SREI). Pored toga, U-FREI ne sadrži teške čelične ploče, i instalira se na kontaktu između temelja i superstrukture bez ikakvih veza. Faktor oblika (S), koji se definiše kao odnos opterećene i neopterećene površine sloja elastomera, najverovatnije ima uticaja na izgled krive sila-pomeranje za U-FREI. Većina sadašnjih istraživanja vezanih za U-FREI su ograničena na niske vrednosti ovog faktora za modelirane uzorke (S < 10). U ovom radu se uzima u obzir uticaj faktora oblika na horizontalnu reakciju prototipa od U-FREI (S > 10) pod vertikalnim pritiskom i cikličnom horizontalnom pomeranju, a koji je ispitan eksperimentalno i analiziran metodom konačnih elemenata (FE). Uočeno je da je efektivna horizontalna krutost U-FREI elemenata sa manjim faktorom oblika niža u odnosu na one sa većim faktorom, bez obzira na amplitudu pomeranja. Štaviše, ekstremne vrednosti pritisnih napona u slojevima U-FREI elastomera sa nižim faktorom oblika su veće u poređenju sa U-FREI elastomerima sa većim faktorom oblika, dok su ekstremne vrednosti smiču¬ćih deformacija u oba slučaja slične bez obzira na primenjenu amplitudu pomeranja.

Ključne reči: izolacija osnove, elastomerni izolator ojačan nevezanim vlaknima, faktor oblika, deformacija valjanjem, horizontalna reakcija

rad u celosti (1.07 MB)