Vol.20, No.3, 2020, str. 285–296
UDK

PRELAZNI NAPONI PUZANJA KOD ROTIRAJUĆEG DEBELOZIDOG TRANSVERZALNO IZOTROPNOG CILINDRA OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITNOG MATERIJALA POD DEJSTVOM RADIJALNOG GRADIJENTA TEMPERATURE I UNIFORMNOG PRITISKA

Alemu G. Temesgen1, Satya B. Singh1, Thakur Pankaj2

1) Department of Mathematics, Punjabi University, Patiala, INDIA

2) Department of Mathematics, ICFAI University, Himachal Pradesh, INDIA

email: Pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

Primenom teorije prelaznih napona Seta i teorije generalisanih deformacija, u radu su izvedeni prelazni naponi puzanja i brzina deformacije kod debelozidog transverzalno izotropnog kružnog cilindra od funkcionalnog kompozitnog materijala, u uslovima radijalnog gradijenta temperature, opterećen uniformnim unutrašnjim pritiskom. Prema teoriji Seta, nisu potrebne pretpostavke, kao što su infinitezimalne deformacije puzanja, zakoni puzanja i odgovarajući zakoni tečenja, a sama teorija je važna za određivanje prelaznih napona puzanja, na osnovu Lebesgove deformacije. Kombinovani uticaji parametra nehomogenosti, pritiska, temperature i ugaone brzine su istraženi numerički i dati grafički. Zaključuje se da rotirajući debelozidi cilindar od funkcionalnog kompozitnog materijala, opterećen velikim radijalnim gradijentom temperature i manjim uniformnim pritiskom, sačinjen od materijala tipa titanijuma, ima povoljnije uslove projektovanja u odnosu na cilindar od čeličnog materijala, u uslovima malih deformacija. Rezultati su korisni u analizi projektovanja cilindra izloženog povišenim temperaturama, kod konstrukcija pri velikim brzinama sa aerodinamičkim zagrevanjem, kao i kod hemijskih i nuklearnih elektrana.

Ključne reči: prelazni naponi puzanja, funkcionalni kompozitni materijal, rotirajući cilindar, gradijent temperature, transverzalno izotropan

rad u celosti (1,16 MB)