Vol.20, No.3, 2020, str. 263–279
UDK:

UTICAJ ZAVARENOG NISKOLEGIRANOG ČELIKA POVIŠENE ČVRSTOĆE NA RAST ZAMORNE PRSLINE PRIMENOM LEML: PRAKTIČAN I TEMATSKI PREGLED

Yusuf Olanrewaju Busari1,2, Yupiter Harangan Prasada Manurung1

1) Smart Manufacturing Research Institute (SMRI), Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, MALAYSIA

email: lanrebusari@gmail.com

2) Materials & Metallurgical Engineering Department, University of Ilorin, Ilorin, NIGERIA

email: yupiter.manurung@uitm.edu.my

 

Izvod

U radu je analizirana primena principa linearno-elastične mehanike loma na ocenu brzine rasta zamorne prsline u zavarenim konstrukcijama od niskolegiranih čelika povišene čvrstoće. Dat je sistematski pregled literature sa ciljem da demonstrira efikasnost malih epruveta za ispitivanja zamornog veka zavarenih konstrukcija. Eksperimentalna ispitivanja su pokazala da se kod primene uobičajenih epruveta za probabilističku ocenu zamornog veka zavarenih konstrukcija često može prevideti uticaj zaostalih napona. Idealna metoda za procenu preostalog veka konstrukcija sa zamor¬nom prslinom za čelike povišene čvrstoće, ovde analizirana, bi pre svega trebalo da uzme u obzir silu rasta prsline, s obzirom da realnu geometriju nije uvek jednostavno uvesti u analitički ili numerički proračun. U drugom delu rada se posmatraju uopšteni slučajevi ispitivanja ovakvih čelika, kod kojih su spektar opterećenja, geometrija i brzina rasta zamorne prsline zasnovani na LEML. U trećem delu je obrađeno trenutno stanje modela za simulaciju rasta zamorne prsline (FCGR) primenom FEM. Ovaj pristup uzima u obzir i uticaj zaostalih napona na integritet konstrukcije. U preglednom radu se posmatra i uticaj nekonzistentnosti epruvete na ocenu brzine rasta zamorne prsline. Primena standardnih epruveta može doprineti razvoju novih tehnika za probabilističku ocenu brzine rasta zamorne prsline, kojima se smanjuje prisustvo zaostalih napona u kritičnim mestima zavarenih konstrukcija od čelika povišene čvrstoće.

Ključne reči: rast zamorne prsline, niskolegirani čelik povišene čvrstoće (HSLA), linearno elastična mehanika loma (LEFM), metoda konačnih elemenata (FEM), zaostali napon

rad u celosti (1,79 MB)